Arhiva

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

/ Srbija, Beograd 01. jul 2008. / Okončan je jednogodišnji ciklus aktivnosti usmerenih na praćenje implementacije Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Na realizaciji projekta bile su angažovane i sledeće partnerske organizacije CUPS-a: Incijativa mladih za ljudska prava, Veliki – Mali, Udruženje studenata sa hendikepom, iz kruga i CHRIS Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji.

/ Srbija, Beograd 01. jul 2008. / Okončan je jednogodišnji ciklus aktivnosti usmerenih na praćenje implementacije Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Na realizaciji projekta bile su angažovane i sledeće partnerske organizacije CUPS-a: Incijativa mladih za ljudska prava, Veliki – Mali, Udruženje studenata sa hendikepom, iz kruga i CHRIS Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji.

Na konferenciji su bile predstavljene tri publikacije nastale kao rezultat projektnih aktivnosti, i to o diskriminaciji osoba sa invaliditetom, o invalidskim organizacijama i o dostupnosti objekata u
posedu organa javne vlasti.

Učesnici su govorili o samom projektu, obavezi države u vezi sa sprečavanjem diskriminacije osoba sa invaliditetom, kao i o sadržini objavljenih publikacija.

Na konferenciji su učestvovali koordinator CUPS-a, Saša Gajin, pomoćnik ministra za rad i socijalna pitanja Vladimir Pešić, advokatica nevladine organizacije iz kruga, Violeta Kočić Mitaček, istraživač u Institutu za uporedno pravo u Beogradu, Predrag Vukasović, predsednica Udruženja studenata sa hendikepom Ljupka Mihajlovska i predsednik UO Udruženja, Nenad Minić.