Arhiva

Usvojena Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Na sednici Vlade RS, 1. aprila 2011. godine usvojena je Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Sam tekst Strategije izradila je Radna grupa koju su činili/e predstavnici/e, stručnjaci/kinje sledećih organizacija, mreža organizacija, organa i ustanova:

Na sednici Vlade RS, 1. aprila 2011. godine usvojena je Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.

Sam tekst Strategije izradila je Radna grupa koju su činili/e predstavnici/e, stručnjaci/kinje sledećih organizacija, mreža organizacija, organa i ustanova:

– Udruženje Romkinja „Osvit”, Niš;

– Mreža Žene protiv nasilja;

-„Labris” – organizacija za lezbejska ljudska prava;

– „…Iz kruga”, organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom Srbije;

– Incest trauma centar;

– Centar za promociju zdravlja žena;

– Oaza sigurnosti, Kragujevac;

– Savetovalište protiv nasilja u porodici;

– Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;

– Ministarstvo pravde;

– Ministarstvo rada i socijalne politike;

– Ministarstvo unutrašnjih poslova;

– Ministarstvo zdravlja;

– Ministarstvo prosvete.

Rad na izradi Strategije koordinirala je Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u okviru Projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja”, a u toku izrade Startegije konsultovano je i Viktimološko društvo Srbije.

Strateške oblasti i strateški ciljevi Strategije su definisani u skladu sa međunarodnim preporukama i analizom stanja u Srbiji.

Strategija se razvija kroz četiri balansirane oblasti, i to:

– Prevencija (Opšti cilj: Uspostavljanje sistema primarne, sekundarne i tercijarne prevencije)

– Normativni okvir (Opšti cilj: Unapređivanje normativnog okvira)

– Multisektorska saradnja i podizanje kapaciteta institucija i specijalizovanih službi (Opšti cilj: Unapređivanje multisektorske saradnje i podizanje kapaciteta institucija)

– Sistem mera zaštite i podrške žrtvama (Opšti cilj: Unapređivanje sistema mera zaštite i podrške žrtvama)