Vesti

USVOJENA DEKLARACIJA O PRIMENI ISTANBULSKE KONVENCIJE U VREME PANDEMIJE VIRUSA KORONA

/ 20.04.2020. / Komitet strana ugovornica u Istanbulskoj konvenciji (Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) izdao je juče, 20.04.2020.godine, Deklaraciju o primeni Istanbulske konvencije u vreme pandemije virusa korona. Ovom Deklaracijom Komitet izražava volju I odlučnost država potpisnica da se drže standarda Istanbulske konvencije, kao izvora smernica za vladine akcije tokom pandemije COVID-19.

U Deklaraciji, Komitet navodi da nasilje nad ženama i porodično nasilje imaju tendenciju rasta u vremenima kriza i da novi podaci pokazuju „alarmantni rast broja prijavljenih slučajeva određenih vrsta takvog nasilja“ širom sveta i u brojnim članicama Saveta Evrope.

Komitet u Deklaraciji „naglašava obavezu država potpisnica Konvencije da budu naročito revnosne kako bi sprečile, istražile, kaznile i omogućile odštetu za dela nasilja koja su njom obuhvaćena, u skladu s obavezama iz Evropske konvencije o ljudskim pravima“, objavio je Savet Evrope.

Takođe, pozdravlja se pristup onih država koje „traže inovativne načine prilagođavanja svojih institucionalnih reakcija na nasilje“. Države potpisnice se pozivaju da istraju u svojim obavezama na osnovu Istanbulske konvencije I upućuju se na odredbe u aneksu usvojene Deklaracije, u kojem se nude primeri mogućih akcija i mera koje treba preduzeti tokom suočavanja s pandemijom korona virusa, u cilju sprečavanja nasilja nad ženama i u porodici.

„Komitet priznaje potrebu da se nastavi razmena i saradnja između članova i posmatrača Komiteta radi rešavanja dugoročnog uticaja tekuće krize na žrtve porodičnog nasilja, istovremeno osiguravajući puno poštovanje načela i zahteva Istanbulske konvencije i garantujući da pristup takvom nasilju bude usredsređen na žrtve i zasnovan na ljudskim pravima“, stoji u Deklaraciji.

Komitet je deklraciju usvojio posle konsultacija sa Grupom stručnjaka za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).

Srbija je jedna od 34 države Saveta Evrope koje su ratifikovale Istanbulsku konvenciju. Konvencija je u Srbiji stupila na snagu u avgustu 2014. godine.

Orginalni tekst Dekleracije na engleskom jeziku pogledajte na linku:

https://rm.coe.int/declaration-committee-of-the-parties-to-ic-covid-/16809e33c6

Tekst Deklaracije na srpskom jeziku možete pogledati ovde: