Arhiva

Ratifikacija Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima

/ Beograd, četvrtak, 19. mart 2009. / Nevladina organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima pozdravlja odluku Skupštine Srbije da ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.

/ Beograd, četvrtak, 19. mart 2009. / Nevladina organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima pozdravlja odluku Skupštine Srbije da ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.

Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima ima za cilj prevenciju trgovine ljudima, zaštitu žrtava i krivično gonjenje počinilaca. Primenjuje se na sve žrtve trgovine podjednako – žene, muškarce i decu, na sve oblike eksploatacije (na seksualnu eksploataciju, prinudni rad, servitud, odstranjivanje organa itd.), kao i na sve oblike trgovine ljudima – nacionalnu i transnacionalnu, trgovinu ljudima koja jeste ili nije vezana za organizovani kriminal.

Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, koja predstavlja prvi evropski sporazum u ovoj oblasti, predvidja sledeće obaveze država potpisnica:
Podizanje svesti lica u riziku od trgovine ljudima i akcije u pravcu obeshrabrivanja “korisnika” kako bi se sprečila trgovina ljudima.
Žrtve trgovine ljudima se moraju prepoznati kao takve kako bi se sprečilo da ih policijski i drzavni organi tretiraju kao ilegalne migrante ili kriminalce.

Žrtvama trgovine ljudima će biti pružena fizička i psihološka pomoć i podrška radi njihovog povratka u društvo. Medicinsko lečenje, savetovanje i informacije, kao i odgovarajući smeštaj spadaju u mere koje se obezbedjuju. Žrtve takodje imaju i pravo na naknadu štete.

Žrtve imaju pravo na najmanje 30 dana da se oporave, oslobode se uticaja trgovaca ljudima i donesu odluku o eventualnoj saradnji sa državnim organima. Može im se odobriti obnovljiva dozvola boravka ako to zahteva njihova lična situacija ili ako je njihov ostanak potreban radi saradnje i istražnom postupku.

Trgovina ljudima će se smatrati krivičnim delom: trgovci ljudima i njihovi saučesnici će stoga biti krivično gonjeni.

Privatan život i bezbednost žrtava trgovine ljudima će biti zaštićeni za vreme trajanja sudskog postupka.
Mogućnost kriminalizacije korisnika usluga žrtava trgovine ljudima ako su znali da se radi o žrtvi trgovine ljudima.

Konvencija pruža mogućnost nekažnjavanja žrtve za njeno učešće u nelegalnim radnjama ako je na to bila primorana.

Srbija i Crna Gora potpisala je Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima na Trećem samitu šefova država i vlada zemalja članica Saveta Evrope odrzanom 16. maja 2005. godine u Varšavi. Konvenciju je do sada potvrdilo 20, a potpisalo jos 20 država članica.

Smatramo da je izuzetno važno da svi budući napori usmereni u jačanje institucija i državnih mehanizama, naročito kada je u pitanju rad pravosudnih organa, rezultiraju strožijom kaznenom politikom za krivično delo trgovine ljudima i punim poštovanjem zagarantovanih ljudskih prava žrtava.

NVO ASTRA podržava dosadašnje napore i države i civilnog društva preduzete u pravcu suzbijanja ovog problema i apeluje na nadležne institucije i organizacije koje se bave ovom problematikom da se efikasnije angažuju u aktivnostima koje bi uticale na smanjenje broja (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima.

Podsećamo da je NVO ASTRA aktivna od 2000. godine, a 2002. otvoren je i prvi, i za sada jedini, SOS telefon u Srbiji namenjen žrtvama trgovine ljudima i njihovim porodicama i prijateljima. SOS linija je osnovno sredstvo podrške i pružanja informacija o ovom globalnom problemu i do danas je primljeno preko 8650 poziva od strane 1882 klijenata. Na taj način, ASTRA je identifikovala 276 žrtava trgovine ljudima, od kojih su 111 deca.