PANDEMIJA - COVID 19

Rad suda i tužilaštva

U OSNOVNOM I VIŠEM SUDU U VRANJU NOVE ODLUKE ZA POSTUPANJE TOKOM VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA

/07.07.2020./ Osnovni I Viši sud u Vranju saopštili su danas da organizuju svoj rad u  skladu sa zaključkom Visokog saveta sudstva, koji je donet u ponedeljak 06. Jula 2020., uz primenu instrukcija za rad sudova u sklopu primene mera prevencije širenja virusa COVID-19, zbog proglašene vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, po odluci graadonačelnika Vranja od 29.06.2020.godne.

Zaključkom Visokog saveta sudstav obavezuje se predsednik suda, čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na koji je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti Covid-19, da organizuje rad suda u skladu sa Odlukom o određivanju posebnih mera zaštite stanovništa od zarazne bolesti Covid-19, na teritoriji te jedinice lokalne samouprave.

Ovakav način organizacije rada Osnovnog I Višeg suda u Vranju trajaće do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.

Neke od najvažnijih mera koje su predviđene ovim odlukama jesu pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija pre početka rada suda; mere koje obezbeđuju bezbednu upotrebu vode za piće, postavljanje dezo barijera i dozera za dezinfekciju ruku na ulazu u zgradu suda uz obavezu zaposlenih i svih ostalih koji dolaze u sud da ih koriste; merenje telesne temperature beskontaktnim toplomerom; dezinfekciju prostorija suda jednom dnevno dok traje radno vreme, obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica unutar suda; zabranu okupljanja u prostorijama suda više od pet osoba ako je nemoguće napraviti između njih distancu od dva metra; održavanje fizičke distance od dva metra.

Detalje Odluka pogledajte na sledećim linkovima:

Odluka Osnovnog suda u Vranju

https://www.vr.os.sud.rs/files/odluka%20nova.pdf

OSNOVNI SUD U VRANJU PONOVO PREŠAO NA REŽIM RADA U VANREDNOM STANJU

/01.07.2020./ Visoki savet sudstva doneo je 30. Juna 2020.godine Zaključak kojim se predviđa da je potrebno rad sudova organizovati u skladu sa sa Preporukama za rad sudova I javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.marta 2020.godne, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020, na svim teritorijama gde je uvedena vanredna situacija.

U Vranju je od strane Gradskog štaba za vanredne situacije proglašena vanredna situacija zbog opasnosti od širenja virusa korona. U skladu sa tim I zaključkom Visokog saveta sudstva, od 30.06.2020.godine rad Osnovnog suda u Vranju od 01.07.2020. organizuje se u skladu sa Preporukama za rad sudova I javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.marta 2020.godne, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020., a zbog proglašene vanredne situacije na teritoriji grada Vranja, po predlogu Gradskog štaba za vanredne situacije jer postoji realna opasnost za širenje virusa korone (COVID-19).

V.F. Osnovog suda u Vranju, Aleksandra Tošić Arsić, donela je 01.07.2020. godine Odluku za rad Osnovnog suda u Vranju za vreme vanredne situacije koja je proglašena na teritoriji grada Vranja po predlogu Gradskog štaba za vanredne situacije od 29.06.2020.

Ovakav način organizacije rada suda trajaće do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.

Saopštenje za javnost Osnovnog suda u Vranju: https://www.vr.os.sud.rs/files/saopstenje%20za%20javnost.pdf

Odluka o radu Osnovnog suda u Vranju za vreme vanredne situacije na teritoriji grada Vranja: https://www.vr.os.sud.rs/files/vanredno%20stanje.pdf

I VIŠI SUD U VRANJU PREŠAO NA REŽIM RADA U VANREDNOM STANJU

/01.07.2020./ Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u Vranju, Viši sud u Vranju će od danas, pa do ukidanja vanredne situacije, raditi po režimu koji je važio za vreme vanrednog stanja i  postupaće se samo po hitnim predmetima.

Ovakav način rada biće organizovan na osnovu Zaključka Visokog saveta sudstva od 30.juna 2020.

Visoki savet sudstva doneo je 30. Juna 2020.godine Zaključak kojim se predviđa da je potrebno rad sudova organizovati u skladu sa sa Preporukama za rad sudova I javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.marta 2020.godne, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020, na svim teritorijama gde je uvedena vanredna situacija.

Imajući u vidu da se sedište suda nalazi na teritoriji grada u kojem je proglašena vanredna situacija po predlogu Štaba za vanredne situacije zbog realne opasnosti za širenje virusa, Viši sud u Vranju prelazi na rad u uslovima vanrednog stanje i ovakva organizacija rada će trajati do donošenja Odluke o ukidanju vanredne situacije.

Postupaće se samo po hitnim predmetima, sudije će raditi u zgradi Suda, osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće, a od kuće će moći da rade i zaposleni koji imaju više od 60 godina i hronični pacijenti. Zaposleni su obavezi da pre ulaska u Sud dezinfikuju obuću i ruke, da nose zaštitne higijenske maske I rukvice, a kako bi se sprečilo širenje virusa na ulazu kontrolisaće se i građani koji ulaze u zgradu.

Ovakav način organizacije rada suda trajaće do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.

MINISTARSTVO PRAVDE POZIVA SVE NADELEŽNE ORGANE DA JOŠ INTENZIVNIJE UKLJUČE U BORBU PROTIV PORODIČNOG NASILJA

/15.05.2020./ Ministarstvo pravde poziva nadležne državne organe da se još intezivnije uključe u borbu protiv porodičnog nasilja, sa ciljem da se spreči njegova eskalacija i slučajevi u kojima dolazi do smrtnih ishoda.

Sa problemom nasilja u porodici suočavaju se sve države sveta, a usled epidemije bolesti COVID 19 i nepredviđenih okolnosti koje su nastale zbog toga, svuda je zabeležen porast slučajeva tog nasilja.

Ministarstvo ukazuje da je neophodno da svi kapaciteti u državi budu angažovani na suzbijanju porodičnog nasilja, jer samo zajedničko i sveobuhvatno delovanje može dovesti do smanjenja broja žrtava. 

Do sada utvrđenja praksa rada pravosudnih organa i postojeći zakonski okvir omogućavaju da ta borba bude sistemska i da povezuje veliki broj institucija – sudove, tužilaštva, nadležna ministarstva i zdravstvene i obrazovne institucije.

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici polovinom 2017. godine razmotreno je više od 140.000 slučajeva nasilja u porodici, usvojeno više od 50.000 hitnih mera i izrađeno više od 42.000 individualnih planova zaštite.

Za 35 meseci primene novih zakonskih mera, održano je blizu 8.000 sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju, koje se obrazuju na području svakog osnovnog javnog tužilaštva.

Ministarstvo pravde je u cilju unapređenja rada tih grupa početkom maja preporučilo da sastanke održavaju putem interneta, za šta je obezbeđeno korišćenje odgovarajuće aplikacije.

Pored efikasnog rada nadležnih organa, Ministarstvo pravde ukazuje da je u borbi protiv nasilja u porodici neophodno jedinstvo celog društva koje podrazumeva da niko ne sme da zatvara oči pred nasiljem i da je neophodno da svako ko primeti nasilje to prijavi nadležnim organima.

Saopštenje je preuzeto sa sajta Ministarstva pravde:

https://www.mpravde.gov.rs/vest/29860/nadlezni-organi-da-se-jos-intenzivnije-ukljuce-u-borbu-protiv-porodicnog-nasilja.php

PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIH I STRANAKA U SUDOVMA NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA

/07.05.2020./ Dana 06.maja 2020.godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Odluku o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65 od 6. maja 2020.), koje je bilo  proglašeno 15.marta 2020.godine  zbog pandemije virusa COVID-19.  

Na sednici održanoj 07.05.2020.godine, Visoki savet sudstva doneo je Zaključak da su se Odlukom o ukidanju vanrednog stanja, koju je donela Narodna skupština Republike Srbije stekli uslovi za normalizaciju rada sudova u Republici Srbiji počev od 11.maja 2020. godine. Istim zaključkom uvedena su Pravila ponašanja zaposlenenih  i stranaka u sudovima zbog zaštite zdravlja sudija i zaposlenih i stranaka i sprečavanje daljeg širenja epidemije izazvane virusom COVID-19. Pravila se uglavnom odnose na nošenje zaštitne opreme – maski i rukavica, i držanje distance, kako za zaposlene tako i za stranke. U zaključku su još detaljnije navedena pravila postupanja zaposlenih i službe Pravosudne straže, dela sudske pisarnice i službe za tehničke poslove, protivpožarnu zaštitu i bezbednost i zdravlje na radu. 

Ovim zaključkom predviđeno je i postupanje stranaka prilikom ulaska u zgradu suda, sudnicu, kao i za vreme boravka u sudu. Stranke su dužne da prilikom ulaska u sud, prođu dezo barijeru, da izvrše dezinfekciju ruku (o čemu vodi računa pravosudn stražar), da prođu bezbedonsni pregled, da nose ličnu higijensku zaštitnu masku, koja dobro prijanja na nos i usta, da nose zaštitne higijenske rukavice. Ukoliko stranka ne ispuni ove uslove, neće joj biti dozvoljen ulazak u zgradu suda. Takođe, propiana je fizička distanca, koja mora iznositi minimum 1,5 metara između dve osobe.

Šta još predviđaju pravila ponašanja predviđena Zaključkom Visokog saveta sudstava pogledajte ovde:

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Zakljucak%20od%2007.05.2020%20-%20Pravila%20ponasanja%20u%20suvima.pdf

PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIH I STRANAKA U OSNOVNOM I VIŠEM SUDU U VRANJU

/07.05.2020./ Nakon ukidanja vanrednog stanja, 06.maja 2020., na osnovu zaključka Visokog saveta sudstva o normalizaciji rada sudova, počev od 11.maja 2020., Osnovni i Viši sud u Vranju doneli su Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u cilju zaštite zdravlja.

Pravila se odnose na postupanje zaposlenih prilikom obavljanja svojih radnih zadataka i sudijske funkcije, na postupanja zaposlenih u službi Pravosudne straže, dela sudske pisarnice i službe za tehničke poslove, protivpožarnu zaštitu i bezbednost i zdravlje na radu. Ova pravila odnose se I na ponašanje stranaka prilikom ulaska u sud, sudnicu I I za vreme boravaka u  zgradi suda.

Stranke I zaposleni dužni su da prilikom ulaska u zgradu suda prođu kroz dezo barijeru , da nose higijenske zaštitne maske I rukavice. U suprotnom, neće im biti dozvoljen ulazak u zgradu suda. Taođe, potrebno je da se pridržavaju fizičke distance, koja mora da iznosi minimum 1,5 metar između dve osobe, I da poštuju preporuke o bezbednoj udaljenosti I dozvoljenom broju lica  prostoriji, sa propisanom udaljenošću, za vreme radnih aktivnosti ili suđenja.

Ulazak stranaka na suđenje biće sproveden p prioritetu I neophodnosti prisustva na suđenju. Prednost će imati okrivljeni I branioci, kao I lica koja su sudski pozvana. Ostalima, ukoliko nisu ispunjeni uslovi o bezbednoj udaljenosti, u dogovoru sa predsednkiokom veće, neće biti dozvoljen ulazak u sudnicu. U čekaonicama, stranke moraju poštovati predviđeno bezbedno rastojanje od 1,5 metra.

Pravila ponašanja zaposlenih I stranka u Osnovnom sudu u Vranju:

https://aks.org.rs/aks/wp-content/uploads/2020/05/OS-Vranje-1.pdf

Pravila ponašanja zaposlenih I stranak u zgradi Višeg suda u Vranju zbog  zaštite zdravlja:

http://www.vr.vi.sud.rs/

PRESTALA DA VAŽI UREDBA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ROKOVIMA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANјA PROGLAŠENOG 15. MARTA 2020. GODINE

/06.05.2020./ Uredba Vlade Republike Srbije o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja koje je proglašeno 15.marta 2020. Prestala je da važi donošenjem Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz potpis predsednika REpublike donela za vreme vanrednog stanja I koje je narodna skupština potvrdila (“Sl.glasnik RS”, br. 65/2020).

Ovim zakonom uređuje se važenje uredaba koje je Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine i koje je Narodna skupština potvrdila Zakonom o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 62/20).

U članu 2., stav 5 ovog Zakona predviđeno je da ukidanjem vanrednog stanja prestaje da važi  Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 38/20).

Odlukom Vlade Republike Srbije vanredno stanje proglašeno 15.marta 2020.gdine zbog pandemije virusa Korona, ukida se 06.maja 2020.

PRESTALA DA VAŽI UREDBA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ROKOVIMA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANјA PROGLAŠENOG 15. MARTA 2020. GODINE

/06.05.2020./ Uredba Vlade Republike Srbije o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja koje je proglašeno 15.marta 2020. Prestala je da važi donošenjem Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz potpis predsednika REpublike donela za vreme vanrednog stanja I koje je narodna skupština potvrdila (“Sl.glasnik RS”, br. 65/2020).

Ovim zakonom uređuje se važenje uredaba koje je Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine i koje je Narodna skupština potvrdila Zakonom o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 62/20).

U članu 2., stav 5 ovog Zakona predviđeno je da ukidanjem vanrednog stanja prestaje da važi  Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 38/20).

Odlukom Vlade Republike Srbije vanredno stanje proglašeno 15.marta 2020.gdine zbog pandemije virusa Korona, ukida se 06.maja 2020.

POČEO SA RADOM OSNOVNI SUD U VRANJU

/13.04.2020./ Osnovni sud u Vranju koji je prestao sa radom 18.marta 2020.godine, kada je virus korona potvrđen kod jednog zaposlnog, počeo je danas sa radom.  Ovo je potvrdila predsednica Višeg suda u Vranju Dragana Ilić Marković. Izolacija za zaposlene je istekla, a predmete koje je Viši sud privremeno preuzeo, ponovo se vraćaju u nadležnost Osnovnog suda.

Zavod za javno zdravlje je u međuvremenu dva puta dezinfikovao celu zgradu suda, poslednji put u nedelju, 12. Aprila 2020.  

Osnovni sud Vranje nastaviće ubuduće da obavlja poslove po rasporedu rada u uslovima vanrednog stanja.

Za vreme dok nije radio, postupanje u neodložnim suđenjima preuzeo je Viši sud u Vranju, na osnovu rešenja Višeg kasacionog suda.  Viši sud je postupao u predmetima u kojima treba odlučiti o privremenoj meri, o merama zaštite od nasilja u porodici, o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi, kao i izvršne isprave u vezi sa porodičnim odnosima. Ostala suđenja su odložena dok traje vanredno stanje.

UREDBA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ROKOVIMA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANјA PROGLAŠENOG 15. MARTA 2020. GODINE

/20.03.2020./ Vlada Republike Srbije donela je 20.marta 2020. Godine Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja koje je proglašeno 15.marta 2020.

Ovom Uredbom predviđeno je da za vreme vanrednog stanja prestaju da teku rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe.

Rokovi za izjavlјivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u postupcima, takođe, prestaju da teku.

U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavlјivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavlјivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja.

Uredbu Vlade Republike Srbije možete pogledati ovde: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%2015.%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202020.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf

OSNOVNI SUD U VRANJU ZATVOREN – POTVRĐEN SLUČAJ VIRUSA KORONE

/18.03.2020./ U Osnovnom sudu u Vranju registrovan je prvi slučaj zaraženog lica korona virusom na jugu Srbije. Radi se o sudiji Osnovnog suda u Vranju koji nedavno boravio u Republici Češkoj. Nakon što je potvrđeno da je pozitivan na virus korona, svi zaposleni I sudije su u izolaciji i sud je zatvoren.

Rešenjem Vrhovnog kasacionog suda Kd. 41/2020 od 19. marta i R56/2020 od istog dana, za postupanje u hitnim predmetima Osnovnog suda u Vranju za vreme trajanja vanrednog stanja (sprečenosti tog suda da postupa) određen je Viši sud u Vranju. Predsednik Višeg suda u Vranju odrediće sudije koji će postupati u hitnim predmetima iz nadležnosti Osnovnog.

Prema zaključku Vrhovnog kasacionog suda „pod suđenjima u krivičnoj materiji koja ne trpe odlaganje u prvom stepenu smatraju se: suđenja u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora; suđenja koja se vode za krivična dela iz članova 235, 248. i 249. Krivičnog zakonika; protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz glave XVIII KZ.

Takođe i suđenja koja se odnose na nasilje u porodici; u kojima postoji opasnost od zastarelosti; za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem; u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja.

Pod suđenjima u građanskoj materiji koja ne trpe odlaganja u prvom stepenu smatraju se: suđenja u kojima treba odlučiti o privremenoj meri (određivanju, produženju ili ukidanju); u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici; u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije, kao i izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

U vezi ovog slučaja, gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković  rekao je da je važno je da je već obavljena opsežna epidemiološka anketa, da se analiziraju se svi kontakti koje je zaraženi imao, tako da su svi u kućnoj izolaciji, kao i porodica zaražene osobe. Istakao je da je izvršena dezinfekcija Osnovnog suda u Vranju, a sud će do daljeg biti zatvoren. “Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje u Vranju imaće punu podršku lokalne samouprave u vršenju kontrole daljeg širenja virusa korona“, rekao je gradonačelnik Vranja.

ZAKLJUČAK VISOKOG SAVETA SUDSTVA O SUĐENJIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA NA OSNOVU PREPORUKA MINISTARSTVA PRAVDE O RADU SUDOVA I TUŽILAŠTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA

/18.03.2020./ Povodom obraćanja Avokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine vezano za primenu Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštva za vreme vanrednog stanja, donetih 17.03.2020. od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 18.03.2020. doneo Zaključak da će se za vreme vanrednog stanja održavati samo suđenja koja ne trpe odlaganje.

Pod suđenjima koja ne trpe odlaganja u prvom stepenu, između ostalih, jesu i suđenja u predmetima u krivičnoj materiji koji se odnose na nasilje u porodici i suđenja u predmetima u građanskoj materiji u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici.

Ceo zaključak Visokog saveta sudstva o suđenjima za vreme vanrednog stanja možete pogledati ovde: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA.pdf

UPUTSTVO O RADU PREKRŠAJNOG SUDA U VRANJU I PREKRŠAJNOG SUDA U PREŠEVU ZA VREME VANREDNOG STANJA

/18.03.2020./ Ministarstvo pravde Republike Srbije izradilo je preporuke za rad pojedinačnih pravosudnih organa za vreme vanrednog stanja.

Na osnovu ovih preporuka Prekršajni sud u Vranju I Prekršajni su u Preševu doneli su 18.03.2020. godine konkretna uputstva o radu ovih sudova za vreme vanrednog stanja.

Detalje uputstva o radu Prekršajnog suda u Vranju I Prekršajnog suda u Preševu za vreme vanrednog stanja možete pogledati ovde:

Prekršajni sud Vranje: https://www.mpravde.gov.rs/files/%D0%BF%D0%BA%20%D0%B2%D1%80.pdf

Prekršajni sud Preševo:

https://www.mpravde.gov.rs/files/2-1.jpg

https://www.mpravde.gov.rs/files/-12.jpg

PREPORUKE MINISTARSTVA PRAVDE ZA RAD JAVNIH IZVRŠITELJA I JAVNIH BELEŽNIKA  ZA VREME VANREDNOG STANJA

/18.03.2020./ Ministarstvo pravde izradilo je preporuke za rad javnih izvršitelja i javnih beležnika za vreme vanrednog stanja, koje je u Srbiji proglašeno 15. marta, a u cilju sprečavanja širenja Korona virusa. Preporuke su donete nakon sastanka sa predstavnicima pravosudnih institucija, advokature i pravosudnih profesija, kao i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Ministarstvo je Komori javnih izvršitelja, pored ostalog, preporučilo donošenje uputstva za odlaganje izvršnih postupaka radi namirenja novčanih i ostvarenja nenovčanih potraživanja, a posebno onih koji se sprovode prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari, zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, prenosom zarade ili plate, naknade zarade ili naknade plate, penzije i drugih stalnih primanja…

Ova preporuka se ne odnosi na predmete u kojima se namiruje potraživanje na osnovu zakonskog izdržavanja, potraživanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja…

Javnim beležnicima je, pored ostalog, preporučeno da u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima koji su im povereni od strane suda, a u kojima je neophodno neposredno učešće stranaka, ne zakazuju ročišta, kao i da već zakazana ročišta odlože do daljeg, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje.

Preporuka je i da službene radnje sačinjavanja javnobeležničkih isprava zakazuju i obavljaju u razmaku od najmanje sat vremena, kao i da pored prijema dokumentacije putem elektronske pošte obezbede i neposredan prijem pismena, uvođenjem jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koje mogu da mu pristupe.

Javnim izvršiteljima i javnim beležnicima je preporučeno da organizuju rad tako da se zaposlenima starijim od 60 godina, onima koji imaju decu do 12 godina i onima sa hroničnim zdravstvenim problemima omogući rad od kuće, te da informacije o obavljanju službenih radnji objave na internet prezentacijama Javnobeležničke i Komore javnih izvršitelja i Ministarstva pravde.

Preporuke pruzete sa sajta Minstarstva pravde: https://www.mpravde.gov.rs/vest/29428/preporuke-ministarstva-pravde-za-rad-javnih-izvrsitelja-i-javnih-beleznika.php

UPUTSTVO  O RADU VIŠEG SUDA U VRANJU ZA VREME VANREDNOG STANJA

/17.03.2020./ Na osnovu Zakona o uređenju sudova, Sudskog poslovnika, Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja i Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, predsednica  Višeg suda u Vranju, Dragana Ilić Marković donela je Uputstvo o radu sudija i zaposlenih u Višem sudu u Vranju za vreme vanrednog stanja.

Ovim Uputstvom predviđeno je da će sudije Višeg suda u Vranju rad po predmetima obavljati u zgradi suda, osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće, po odluci predsednika suda i predhodno podnetom zahtevu sa spiskom predmeta i opisom poslova koji će se obavljati od kuće. Predviđeno je da serad zaposlenih u sudu organizuje na način da se obezbedi prisustvo zaposlenih koi su neophodni za nesmetano obavljanje poslova u sudu.

Utvrđeno je da će sud postupati, između ostalih, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici.

Ceo sadržaj Uputstva možete pogledati ovde: https://www.mpravde.gov.rs/files/File0002.PDF

Kontakt sa pisarnicom Višeg suda u Vranju možete ostvariti telefonom na broj : 017/422-710 ili putem elektronske pošte:  pisarnica@vr.vi.sud.rs

RAD OSNOVNOG SUDA U VRANJU ZA VREME VANREDNOG STANJA

/17.03.2020./ Za vreme trajanja vanrednog stanja Osnovni sud u Vranju redukovaće obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Svi glavni pretresi u krivičnim postupcima su odloženi i po njima se dok traje vanredno stanje neće suditi, uz određene izuzetke. Sud će postupati u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u predmetima koji se vode za krivična dela nedozvoljene trgovine, nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije ili prenošenja zaraznih bolesti.

Takođe, sud će postupati u predmetima gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, kao i u onima u kojima postoji opasnost od zastarelosti i delima za koje je primljen veći broj krivičnih prijava a izvršena su u vreme vanrednog stanja ili u vezi sa vanrednim stanjem.

U krivičnim predmetima sa oznakom „IK“ osuđena lica se neće upućivati na izdržavanje zatvorskih kazni za vreme trajanja vanrednog stanja, osim kada preti zastarelost izvršenja zatvorske kazne, ako je lice privedeno po poternici ili je neophodno da se uputi u ustanovu zatvorenog tipa kod izricanja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja i sl.

U građanskim predmetima odlagaće se ročišta u građansko-pravnim sporovima, sprovođenje izvršnih radnji u izvršnim postupcima izuzev sprovođenja izvršenja radi izdržavanja i ročišta u vanparničnim postupcima osim građansko-pravnih sporova koji su po zakonu hitni, održavanja ročišta u hitnim postupcima iz vanparnične i izvršne materije, postupaka pravne i međunarodne pravne pmoći koji se odnose na legalizaciju isprava uz prethodnu najavu predsedniku suda.

Sudije koje postupaju u građanskim predmetima u kojima se ročišta održavaju dužni su da uvaže pismenu molbu za odlaganje ročišta punomoćnika-advokata učesnika u postupku koji je stariji od 60 godina, ima hronične zdravstvene probleme ili ima dete mlađe od 12 godina, s tim što je uz molbu dužan da podnese pismeni dokaz o navedenim činjenicama kao i pismenu saglasnost vlastodavca.

Sudije Osnovnog suda u Vranju rad po predmetima obavljaće u zgradi suda ili kod kuće, „ukoliko je moguće obavljanje poslova kod kuće, s tim što sudije koje mogu obavljati rad kod kuće dužni da o tome dostave zahtev  predsedniku suda.

Sudijama i svim ostalim zaposlenim službenicima suda starijim od 60 godina, onima koji imaju hronične zdravstvene problemei onima koji imaju decu do navršenih 12 godina života omogućiće se da poslove obavljaju kod kuće, a u slučaju da su oba supružnika zaposlena u sudu omogućiće se da jedan od njih obavlja poslove od kuće, s tim što će taj o tome obavesiti predsednika suda.

Propisane su druge preporuke, koje se odnose na nesmetanu unutrašnju organizaciju rada suda u vreme trajanja vanrednog stanja.

Uputstva su doneta na osnovu preporuke ministra pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja.

PREPORUKE MINISTARSTVA PRAVDE ZA RAD SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTVA ZA VREME VANREDNOG STANJA

/17.03.2020./ Nakon održanog sastanak sa predstavnicima pravosudnih institucija, advokature i pravosudnih profesija, kao i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Ministarstvo pravde je izradilo preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja.

Ove preporuke odnose se na uspostavljanje nove privremene organizacije rada zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, kao i na postupanje nosilaca pravosudnih funkcija, advokata i pravosudnih profesija u odnosu na sudske predmete i krivične postupke, koji su prepoznati kao hitni i od najvišeg značaja za građane i državu.

Preporuke možete pogledati ovde: https://www.mpravde.gov.rs/files/PREPORUKE%20ZA%20RAD%20SUDOVA%20I%20JAVNIH%20TU%C5%BDILA%C5%A0TAVA%20ZA%20VREME%20VANREDNOG%20STANJA.pdf

REPUBLIČKO JAVNO  TUŽILAŠTVO

OPŠTA OBAVEZNA UPUTSTVA REPUBILČKOG JAVNOG TUŽIOCA O ORGANIZACIJI PROCESA RADA U JAVNIM TUŽILAŠTIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

/17.03.2020./ Na osnovu Zakona o javnom tužilaštvu i Preporuke Ministarstva pravde za rad sudova i jvanih tužilaštva za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020., Republički javni tužilac doneo je 16.03.2020. Opšte obavezno uputstvo o postupanju Apelacionih javnih tužilaštva, Viših javnih tužilaštva, Osnovnovnih javnih tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine  za vreme vanrednog stanja proglašenog na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja od 15.03.2020., koju su doneli predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade.

Dana 17.03.2020. godine, na osnovu Zakona o javnom tužilaštvu, Uredbu o merama z avreme vanrednog stanja, Preporuke Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštva za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. i Opšteg obaveznog uputstva Republičkog javnog tužilaštva, Republički javni tužioc doneo je Opšte obavezno uputstvo o organizaciji procesa rada u javnim tužilaštima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. Ovim uputstvom preciznije se uređuje organizacija rada i rad zaposlenih u javnim tužilaštvima na način kojim će se obezbediti pravilno i nesmetano funkcionisanje javnih tužilaštava, uz prisustvo neophodnih nosilaca javnotužilačke funkcije i tužilačkog osoblja.

Uputstva možete pogledati ovde:

– Opšte obavezno uputstvo http://www.rjt.gov.rs/assets/O%202-20.pdf

– Opšte obavezno uputstvo repubilčkog javnog tužioca o organizaciji procesa rada u javnim tužilaštima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. http://www.rjt.gov.rs/assets/O%203-20.pdf

ZAKLJUČAK VISOKOG SAVETA SUDSTVA O SUĐENJIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA NA OSNOVU PREPORUKA MINISTARSTVA PRAVDE O RADU SUDOVA I TUŽILAŠTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA

/18.03.2020./ Povodom obraćanja Avokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine vezano za primenu Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštva za vreme vanrednog stanja, donetih 17.03.2020. od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 18.03.2020. doneo Zaključak da će se za vreme vanrednog stanja održavati samo suđenja koja ne trpe odlaganje.

Pod suđenjima koja ne trpe odlaganja u prvom stepenu, između ostalih, jesu i suđenja u predmetima u krivičnoj materiji koji se odnose na nasilje u porodici i suđenja u predmetima u građanskoj materiji u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici.

Ceo zaključak Visokog saveta sudstva o suđenjima za vreme vanrednog stanja možete pogledati ovde: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA.pdf

Stranica je kreirana u okvuru programa Aktivne zajednice-solidarni odgovor na Covid 19, fondacije Trag.