Arhiva

Predstavnice Odbora za ljudska prava – S.O.S telefon Vranje prisustvovale seminaru u Beogradu

/ 13. 04. 2010. / Autonomni ženski centar – Program razvoja dobrih praksi organizovao je 9.i 10.aprila, seminar o zastupanju korisnica/klijentkinja ženskih nevladinih organizacija – predavač dr Miroslav Brkić, i radionicu sa dr Zoricom Mršević-zamenicom Zaštitnika građana o mandatu ove instistucije kao i mogućnostima obraćanja žena Zaštitniku.

/ 13. 04. 2010. / Autonomni ženski centar – Program razvoja dobrih praksi organizovao je 9.i 10.aprila, seminar o zastupanju korisnica/klijentkinja ženskih nevladinih organizacija – predavač dr Miroslav Brkić, i radionicu sa dr Zoricom Mršević-zamenicom Zaštitnika građana o mandatu ove instistucije kao i mogućnostima obraćanja žena Zaštitniku.

Radionice su organizovane za četrdeset pet aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija iz cele Srbije i realizovane su u beogradskom hotelu Park.

Cilj radionice je bio upoznavanje aktivistkinja sa mogućnostima za neposredno obraćanje Zaštitniku građana žena, kao i organizacija nevladinog sektora po pitanjima rodne ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava.

Najviše pažnje bilo je posvećeno specifičnoj problematici nasilja nad ženama i brojnim manjkavostima u postupanju institucija u takvim slučajevima, ali i drugim oblastima u kojima institucije krše ženska prava a koja se prepoznaju kao „ćutanje administracije“, neblagovremeno i neadekvatno ponašanje uprave. Jedan od zaključaka radionice je da krajem prošle godine donet Zakon o ravnopravnosti polova kao i Nacionalna strategija za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost, tek treba da nađu svoju pravu primenu u praksi.
ODRŽANA KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU

„STOP FEMICIDU U SRBIJI!”

ZA PRVA TRI MESECA 2010. GODINE U SRBIJI JE UBIJENO 12 ŽENA!

Na konferenciji su govorile aktivistkinje ženskih organizacija iz Mreže „Žene protiv nasilja”.

Konferencija je održana u subotu, 10.04.2010. od 12:30 do 13:00 u ulici Kralja Milana, na platou između Predsedništva Republike Srbije i Gradske skuštine, Beograd.