Vesti

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU

ASTRA – Analiza pravosudne prakse za 2014. godinu.
Četvrtu godinu za redom, ASTRA objavljuje analizu položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse za 2014. godinu. Cilj analize je da, kroz najvažnije rezultate i zapažanja u pogledu položaja i prava žrtve u sudskim postupcima u odnosu na zadati minimum standarda predviđen međunarodnim dokumentima, uz odgovarajude preporuke, ukaže na probleme u pravosudnoj praksi u ovoj oblasti koji se mogu javiti usled nedostataka u domadem zakonodavstvu ili nedosledne primene postojedih zakonskih rešenja u oblasti krivičnopravne zaštite ili građanskih sudskih postupaka povodom naknade štete.

Četvrtu godinu za redom, ASTRA objavljuje analizu položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse za 2014. godinu. Cilj analize je da, kroz najvažnije rezultate i zapažanja u pogledu položaja i prava žrtve u sudskim postupcima u odnosu na zadati minimum standarda predviđen međunarodnim dokumentima, uz odgovarajude preporuke, ukaže na probleme u pravosudnoj praksi u ovoj oblasti koji se mogu javiti usled nedostataka u domadem zakonodavstvu ili nedosledne primene postojedih zakonskih rešenja u oblasti krivičnopravne zaštite ili građanskih sudskih postupaka povodom naknade štete.

Kontinuirano praćenje sudske prakse kroz položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, omogudava ne samo ocenu usklađenosti domadih pravnih normi sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, ved i doslednost u primeni postojedih pravnih normi u praksi, ujednačenost sudske prakse, kao i uticaj dosadašnjih edukacija zaposlenih u pravosuđu na pravilno sagledavanje i razumevanje položaja žrtava ovog teškog krivičnog dela u sudskim postupcima.

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2014. – Pravna analiza za 2014. godinu.