Vesti

PODACI SOS TELEFONA VRANJE DEO SU RODNE ANALIZE ODGOVORA NA COVID 19 U REPUBLICI SRBIJI KOJU JE OBJAVIO OEBS

/11.08.2020./ Podaci licenciranog SOS Telefona Odbora za ljudska prava Vranje za vreme vanrednog stanja deo su Rodne analize odgovora na COVID 19 u Republici Srbiji, koju je objavila misija OEBS-a u Srbiji. U ovoj analizi govori se i o predlogu koji je Odbor za ljudska prava Vranje, zajedno sa udruženjem Romkinja iz Niša – OSVIT, 18. Aprila 2020., uputio Vladi Srbije – da se Uredba o merama u vreme vanrednog stanja (Sl. glasnik RS”, br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 i 60/20), u delu koji se odnosi na zabranu kretanja, dopuni odredbom koja bi omogućila da tokom trajanja zabrane kretanja („policijskog časa“) žene i devojke u situacijama akutnog nasilja u porodici i partnerskim odnosima mogu da napuste stan, i da, bez obzira koliko su udaljene od mesta stanovanja neće biti kažnjene zbog kršenja zabrane kretanja. Vladi je predloženo da zvaničnici i nadležna tela kroz svoja saopštenja pošalju jasnu poruku žrtvama nasilja da se mera zabrane kretanja ne odnosi na žrtve nasilja, koje uprkos zabrani kretanja mogu izaći iz doma i zatražiti pomoć, što će preventivno delovati i na izvršioce nasilja.
U analizi se ističe da nije došlo do tražene dopune Uredba o merama u vreme vanrednog stanja, da su od početka vanrednog stanja, ženske organizacije ukazivale na posebno težak i nebezbedan položaj žena u situaciji nasilja. Iako je ova tema bila na agendi institucija (Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Ministarstva unutrašnjih poslova), dodatna i prilagođena rešenja za bezbedno prijavljivanje nasilja u merama ograničenog kretanja nisu kreirana.
Odbor za ljudska prava Vranje tražio je, u periodu vanrednog stanja, odobrenje za kretanje svojih članova zbog realizacije licencirane usluge SOS Telefon za žene nasilja – nacionalni SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja, u kontinuitetu 24 časa/ 7 dana u nedelji, produženog rada tma koji je bio podrška SOS konsultantkinjama u vreme vanrednog stanja u Srbiji, zbog podrške korisnicama usluge u zavisnosti od akutnog prijavljenog nasilja, u zavisnosti od vremena prijave porodično-partnerskog nasilja-i u periodu policijskog časa. Bez ikakvog obrazloženja, dozvola za kretanje nije odobrena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
Misija OEBS-a u Srbiji objavila je Rodnu analizu odgovora na COVID 19 u Republici Srbiji, koja je uključila: pravni okvir upravljanja epidemijom i proglašenja vanrednog stanja; sagledavanje položaja osetljivih grupa i mera koje su donete, kao usluga socijalne zaštite koje su bile dostupne, koje su nedostajale i posledica koje su izmene imale na žene i muškarce; položaj žena koje su izložene rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici i oblici zaštite koji su im bili dostupni; ekonomske posledice vanrednog stanja i epidemije, kao i ekonomske mere koje su donete ili su najavljene; informisanje građana i građanki sa stanovišta dostupnosti informacija, položaja novinara i novinarki i slobode medija i zastupljenosti rodnih stereotipa u medijima. Mere koje su donete sagledavane su sa stanovišta mogućih efekata na rodnu ravnopravnost, od rodno negativnih do rodno transformativnih mera.
Rodnu analizu odgovora na COVID 19 u Srbiji možete pogledati na sledećem linku:

https://www.osce.org/files/f/documents/3/9/459391.pdf


( drugom delu Rodne analize odgovora na COVID 19 u Republici Srbiji – DEO DRUGI: DRŽAVNE MERE I ŽIVOTI ŽENA U VANREDNOM STANJU, tačka 12. Žene sa iskustvom nasilja u porodici I partnerskim odnosima, počev od strane 104., mogu se videti podaci koji govore o Odboru za ljudska prava Vranje i programu SOS Telefon Vranje)