Kampanje

Otvoreno pismo Narodnoj skupštini republike srbije

Otvoreno pismo povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona koji su po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne javnosti, ušli u skupštinsku proceduru, 8. maja 2014. godine.

Poštovana/i,

Svesni smo da usled teške situacije koja je zadesila našu zemlju, u ovom trenutku opravdano ima malo prostora za razgovor o drugim temama i da je prioritetno pitanje kako što efikasnije pomoći ugroženima i sanirati posledice poplava. Međutim, s obzirom na činjenicu da je Narodna skupština Republike Srbije nastavila svoje redovno zasedanje po planiranim tačkama dnevnog reda, smatramo da je uputno da vam se obratimo kroz ovo otvoreno pismo.

Obraćamo vam se povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona[1] koji su po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne javnosti, ušli u skupštinsku proceduru, 8. maja 2014. godine.

Imajući u vidu značaj i efekte koje će predložene mere imati za građane Srbije, zahtevamo da se pravosudni zakoni po hitnom postupku povuku iz procedure i vrate nadležnom Ministarstvu radi sprovođenja javne rasprave.

Reč je o zakonima koji predstavljaju temelje pravosudnog sistema Srbije i stoga izražavamo posebnu zabrinutost zbog činjenice da neke od predloženih mera mogu dovesti do pravne nesigurnosti i nejednakosti građana pred zakonom čime će se ugroziti osnovno pravo građana na dostupnost pravne zaštite i produbiti ionako veliko nepoverenje u pravni sistem, pravnu državu i vladavinu prava u Srbiji.

Naglašavamo da neka od predloženih rešenja udaljavaju državu i njene građane od opšte prihvaćenih načela i standarda međunarodnog prava, naročito kada su u pitanju osetljive grupe kao što su siromašni, pravno neuki, žrtve teških krivičnih dela. Imajući u vidu snažnu pro-evropsku orijentaciju, jasan politički i pravni diskurs opredeljen ka usaglašavanju principa i mera sa Evropskom unijom i borbi protiv korupcije, ističemo da su netransparentnost procesa, kao i predložene mere u suprotnosti sa standardima za koje se, deklarativno, zalažu predstavnici državnih organa Republike Srbije.

Ukazujemo i da su u procesu izrade predloga izmena i dopuna nekih od zakona učestvovali predstavnici pravosuđa u formi radnih grupa formiranih na nivou različitih ministarstava Vlade Republike Srbije, ali da predložene odredbe ne reflektuju rad i zaključke ovih tela.

Pravo građana na dostupnost pravne zaštite će ozbiljno biti ugroženo predloženim Izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku predviđenim čl. 85. kojima se značajano sužava pravo na izbor punomoćnika, vezujući ga isključivo za članove uže porodice, advokate i zaposlena lica u lokalnim službama pravne pomoći koja imaju položen pravosudni ispit.

U trenutnoj situaciji u kojoj država Srbija još uvek nema uređen sistem besplatne pravne pomoći, dostupnost pravde i posebno dostupnost sudske zaštite biće značajno osujećeno za najosetljivije grupe stanovnika. Svi oni koji ne budu imali novca da plate advokata, čiji se broj povećava sa ekonomskom krizom u zemlji, neće biti adekvatno zastupani od strane članova uže porodice, koji na isti način ne poznaju Zakon o parničnom postupku kao ni oni sami. Pitanje je i da li je država obezbedila dovoljan broj zaposlenih u lokalnim službama pravne pomoći koji su edukovani za zastupanje građana u sudskim postupcima, kao i da li sve opštine u Srbiji imaju ove službe (prema poslednjim podacima samo 67 od 164 opština u Srbiji ima službe pravne pomoći).

Kao primer, navodimo i predložene mere Izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku (u daljem tekstu ZKP) u odnosu na tužilački oportunitet iz čl. 283 st. 1. tačka 2. ZKP.

Načelno, ideja predlagača izmena i dopuna ZKP-a da centralizuje sredstva prikupljena tužilačkim oportunitetom mogla bi se smatrati opravdanom, jer bi se na taj način obezbedila jasna odgovornost države, kako u postupku distribucije, tako i u odnosu na ostvarenu svrhu utrošenih sredstava. Međutim, predložena konkretna rešenja ne samo da ne dovode do ovako postavljenog cilja, već mogu predstavljati prepreku za njegovo ostvarivanje. Nepreciznost i netransparentnost odredbi otvara mogućnosti ustanovljavanja koruptivnih praksi i nenamenskog trošenja sredstava.

Predlogom je: a. preširoko postavljen krug lica kao korisnika koji su definisani kao „i druga pravna i fizička lica“, b. predviđeno sprovođenje javnog konkursa, čije kriterijume za raspodelu sredstava i način i sastav rada komisije koja raspisuje konkurs naknadno uređuje ministar nadležan za pravosuđe pojedinačnim aktom, i c. predviđeno da odluku o raspodeli sredstava nakon sprovedenog konkursa donosi Vlada, bez ustanovljavanja jasnih i unapred određenih kriterijuma.

Smatramo da odredbe koje se tiču sprovođenja javnog konkursa, obrazovanja komisije i kriterijuma konkursa za dodelu sredstava prikupljenih tužilačkim oportunitetom, ne pripadaju materiji Zakonika o krivičnom postupku, već posebnog zakona ili podzakonskog akta koji će na celovit i transparentan način regulisati sve relevantne aspekte prukupljanja, kontrole i trošenja sredstava prikupljenih tužilačkim oportunitetom.

Stoga još jednom zahtevamo da se predložene izmene i dopune pravosudnih zakona povuku iz skupštinske procedure, da se javnost i stručna javnost upoznaju i konsultuju sa predloženim rešenjima i da se naknadno formulišu mere koje će odgovarati zahtevima efikasnosti, transparentnosti i stručnosti, čime će se podržati proces neophodnih reformi i unapređenja pravne zaštite građana.

Inicijativu podržavaju sledeće organizacije:

Ženski centar Užice

Glas razlike

Rekonstrukcija ženski fond

Fenomena, Kraljevo

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Helsinški odbor za ljudska prava

Fond za humanitarno pravo

SOS Ženski centar, Novi Sad

Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost“

Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad

Udruženje samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica “ZAJEDNO”

ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje

Žene juga

PRAXIS

Centar za devojke Užice

NVO Umjetnost življenja Srbije

Odbor za ljudska prava Vranje

Centar za devojke Niš

Viktimološko društvo Srbije

Kulturni centar DamaD, Novi Pazar

Udruženje žena Peščanik

Centar za podršku ženama, Kikinda

Centar za prava žena u Vršcu

Novosadski humanitarni centar

Međunarodna mreža pomoći IAN

… Iz kruga – Vojvodina

PAOR, Zrenjanin

Gradski odbor Foruma žena Demokratske stranke Pančevo

UG „Svet reči“, Velika Plana

Beogradski centar za ljudska prava

SOS za žene i decu žrtve nasilja – Vlasotince

Žene u crnom

Članice koalicije “prEUgovor” (pored ASTRE i Autonomnog ženskog centra):

– Beogradski centar za bezbednosnu politiku

– CINS – Centar za istraživačko novinarstvo

– Transparentnost Srbija

– Grupa 484

– CPES – Centar za primenjene evropske studije