Arhiva

Međunarodni dan branitelja i braniteljki ženskih ljudskih prava

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Ministarstva rada i socijalne politike Uprave za rodnu ravnopravnost u saradnji sa listom „Danas“ sprovodi kampanju podizanja svesti javnosti o sprečavanju nasilja nad ženama i upoznaje javnost sa principima rodne ravnopravnosti u domaćim i međunarodnim dokumentima. Projekat finansira Vlada Kraljevine Norveške.

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Ministarstva rada i socijalne politike Uprave za rodnu ravnopravnost u saradnji sa listom „Danas“ sprovodi kampanju podizanja svesti javnosti o sprečavanju nasilja nad ženama i upoznaje javnost sa principima rodne ravnopravnosti u domaćim i međunarodnim dokumentima. Projekat finansira Vlada Kraljevine Norveške.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 8. marta 1999. godine Usvojila Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca/pojedinki, grupa i društvenih organa u unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i sloboda. Ovom deklaracijom osnaženi su važeći dokumenti UN o ljudskim pravima i naglašeno da nema mira i bezbednosti u svetu bez poštovanja ljudskih prava. Priznato je pravo pojedincima i pojedinkama, grupama i udruženjima da šire znanja o ljudskim pravima, da se na nacionalnom i međunarodnom nivou zalažu za zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda.

„Odbrana žena odbrana prava“ (Defending Women Defending Rights) je međunarodna kampanja pokrenuta 2004. godine u cilju prepoznavanja i zaštite braniteljki i branitelja ženskih ljudskih prava, aktivistkinja i aktivista koje/i se zalažu za ostvarivanje svih ljudskih prava za sve ljude. Kampanja tvrdi da se žene koje se zalažu za ljudska prava i svi aktivisti i aktivistkinje koji/e brane ženska ljudska prava suočavaju sa specifičnim nasiljem koje se vrši zbog njihovih zalagačkih napora ili u vezi sa njihovim polom/rodom. 29. novembar je dan kad se odaje počast braniteljicama i braniteljima ženskih ljudskih prava, aktivizmu, zalaganju i hrabrim aktima otpora, koji nose zaslugu pomeranja granica u svojim lokalnim i nacionalnim sreinama u priznavanju i ostvarivanju ljudskih prava za sve.

Obaveza države je da preduzme zakonodavne, pravosudne, administrativne i druge mere za unapređivanje građanskih, političkih, ekonomskih, društvenih i kulturnih prava svih osoba pod njenom jurisdikcijom i 29. novembar je jedan u nizu koji nas na to podseća.