Arhiva

Đukić-Dejanović: Nasilje nad ženama – najozbiljniji problem

BEČ – Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najozbiljnijih problema današnjice i zato njegovom rešavanju treba pristupiti energično, temeljno i odlučno, istakla je predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na dvodnevnoj Konferenciji žena predsednica parlamenata održćane u Beču.

BEČ – Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najozbiljnijih problema današnjice i zato njegovom rešavanju treba pristupiti energično, temeljno i odlučno, istakla je predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na dvodnevnoj Konferenciji žena predsednica parlamenata održćane u Beču.

To zahteva, kako je istakla, dugotrajnu aktivnost koja će dovesti do prihvatljivih standarda ponašanja i višeg civilizacijskog stepena komunikacije i odnosa između muškaraca i žena.

Ukazavši da je nasilje nad ženama univerzalna pojava, Đukić-Dejanović je navela da nijedna država ili društvo nisu imuni na ovo anticivilizacijsko, retrogradno i destruktivno ponašanje.

Đukić-Dejanović je kazala da ne postoje precizni podaci o obimu i rasprostranjenosti nasilja nad ženama u Srbiji, ali da su istraživanja nevladinog sektora pokazala da je ovaj vid nasilja veoma raširen.

Ona je objasnila da su tome, „pored patrijarhalnog odnosa među polovima, doprineli i teška ekonomska kriza, izbeglištvo, raseljavanje, ratno okruženje, kao i procesi retradicionalizacije“.

„Najčešći vidovi nasilja nad ženama u Srbiji su nasilje u porodici ili partnerskom odnosu, seksualno nasilje i trgovina ženama“, istakla je predsedmica Skupštine Srbije.

Prema ovim istraživanjima, skoro svaka druga žena doživi neki oblik psihičkog nasilja u porodici, svaka treća fizički napad od nekog člana porodice, dok se svakoj četvrtoj preti nasiljem.

BEČ – Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najozbiljnijih problema današnjice i zato njegovom rešavanju treba pristupiti energično, temeljno i odlučno, istakla je predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na dvodnevnoj Konferenciji žena predsednica parlamenata održćane u Beču.

U preko 92 odsto slučajeva počinilac je bio suprug ili partner sa kojim žena jeste ili je bila u braku ili partnerskoj zajednici.

Porodično nasilje, pored široke rasprostranjenosti, karakterišu još i dugotrajnost i kontinuitet u ispoljavanju, iznela je Đukić-Dejanović.

Ona je navela da Srbija kontinuirano radi na stvaranju uslova za ravnopravan položaj žena i muškaraca i jednakih mogućnosti oba pola u svim oblastima života i rada.

Srbija je 1981. ratifikovala Konvenciju UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, a maja 2007. je podnela Inicijalni izveštaj o sprovođenju ovog dokumenta, kazala je Đukić-Dejanović,

Ona je predočila da je Skupština Srbije formirala Odbor za ravnopravnost polova, u čijem radu učestvuju predstavnici svih poslaničkih grupa, koji je doneo Deklaraciju o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama i uputio je poslanicima na usvanaje.

Đukić-Dejanović je objasnila da će se tim tekstom najviši zakonodavni organ u zemlji obavezati na donošenje zakona i mera za efikasno suzbijanje nasilja nad ženama, u koje će biti uključeni državni, policijski i sudski organi, uz mere prevencije i obrazovanja, pružanje socijalne, ekonomske i psihološke pomoći ženama žrtvama nasilja.

Nasilje prema ženama predstavlja svaki akt rodno zasnovanog nasilja, koji ima ili može da ima za posledicu fizičku, psihičku ili seksualnu povredu ili patnju žene, kazala je Đukić-Dejanović.

U takve akte spadaju i pretnje, ograničenje ili proizvoljno lišenje slobode, bez obzira da li se dešava u sferi javnog ili privatnog života, navela je ona i naglasila da predsednice parlamenata u Evropi i svetu treba da utiču da „patnja žena u svetu prestane“.

Ona je istakla da je nedopustivo da u 21. veku, „veku napretka i prosvećenosti, polovina svetske populacije trpi fizički i psihički bol i svakodnevno strepi zbog mogućnosti da bude zlostavljan“.

„Moramo da iskoristimo civilizacijski napredak i postignuća kako bismo obezbedili bezbrižan život svakoj ženi i devojci na svetu“, rekla je Đukić-Dejanović.

Ona je naglasila da su „razvoj politike jednakih mogućnosti za oba pola i eliminacija svih oblika nasilja nad ženama preduslov za unapređenje i razvoj društvenog života, demokratije, tolerancije i jednakosti, poštovanje osnovnih prava, ali i ukupne političke i ekonomske stabilnosti u društvu“.

Peti godišnji sastanak žena predsednica parlamenata organizovali su Interparlamentarna unija i Nacionalni savet Austrije.