Arhiva

Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci u Vranju

/ Vranje, Mreža „Žene protiv nasilja“, 07.03.2013. / Odbor za ljudska prava – SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Vranje organizovao je 05. marta 2013. godine u Vranju okrugli sto „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci”. Učesnici/e okruglog stola bili/e su predstavnici/e institucija/organizacija koje su nadležne da reaguju u situacijama nasilja u porodici.

/ Vranje, Mreža „Žene protiv nasilja“, 07.03.2013. / Odbor za ljudska prava – SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Vranje organizovao je 05. marta 2013. godine u Vranju okrugli sto „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci”. Učesnici/e okruglog stola bili/e su predstavnici/e institucija/organizacija koje su nadležne da reaguju u situacijama nasilja u porodici.

Na okruglom stolu predstavljeno je istraživanje „Posledice izloženosti dece nasilju prema ženama u partnerskom odnosu i odgovor javnih službi na ovaj problem” autorke Tanje Ignjatović (Autonomni ženski centar). Cilj je bio da se otvori dijalog između predstavnika i predstavnica institucija/organizacija koje su nadležne da reaguju u slučajevima nasilja u porodici i da se iniciraju socijalne akcije koje će unaprediti razumevanje povezanosti između nasilja koje trpe žene u partnerskim odnosima i posledica koje takvo nasilje ima na njihovu decu. Rezultati istraživanja otkrili su da je dete uvek direktna ili indirektna žrtva nasilja ukoliko je njegova majka žrtva nasilja. Pored toga istaknuto je da se nasilje učinjeno prema majkama reflektuje i na njihovu decu u pogledu ponašanja deteta, detetovih osećanja, zdravstvenog stanja deteta, odnosa deteta sa nasilnim ocem itd.

Prezentaciji istraživanja prethodilo je potpisivanje (obnova) Dogovora o saradanji Lokalne mreže OCD i nadležnih institucija Vranja za suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama nasilja u porodici. Ovaj Dogovor prvi put je potpisan 2008. godine, a obnova ovog Dogovora jedan je od strateških ciljeva LAP Saveta za rodnu ravnopravnost grada Vranja od 2013 – 2016 godine. Obnovom ovog Dogovora institucije/organizacije pokazale su inicijalnu zainteresovanost i spremnost da sarađuju radi suzbijanja i sprečavanja nasilja u porodici. Predstavnici/predstavnice policije istakli/istakle su da je Policijska uprava Vranje od ove godine uvela Posebnu evidenciju o nasilju u porodici, a predloženo je i da Grad Vranje osnuje Operativni tim za nasilje koji bi bio sačinjen od prestavnika/predstavnica svih institucija/organizacija i hitno reagovao u slučajevima nasilja.

Okrugli sto „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci” organizovan je u okviru istoimenog projekta koji je realizovao Autonomni ženski centar u saradnji sa 12 ženskih organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja. Ovaj projekat deo je šireg regionalnog projekta „Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi” koji je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF – om.