Vesti

Besplatni preventivni ginekološki pregledi i pregledi dojke žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima

/Vranje, 23.10.2020./ Tokom prehodne godine, od aprila 2019. godine, na inicijativu Odbora za ljudska prava Vranje – programa SOS Telefon Vranje uspostavljena je saradnja sa Zdravstvenim centrom Vranje – Službom za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Vranje, kako bi se ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja omogućili besplatni preventivni ginekološki pregledi i pregled dojke.

Ova saradnja formalizovana je u oktobru ove godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji na realizaciji preventivnih ginekoloških pregleda žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima – korisnica SOS Telefona Vranje.

Memorandum ima značaj uspostavljanja i definisanja saradnje između potpisnika u zajedničkim nastojanjima za unapređenjem položaja žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima, sa ciljem da se učini veća dostupnost besplatnih preventivnih ginekoloških pregleda i pregleda dojki ovoj kategoriji žena u Vranju, naročito u uslovima pandemije virusa KOVID 19.

Strane potpisnice sporazuma saglasile su se da uspostave odgovarajuće mehanizme saradnje i komunikacije kako bi se olakšalo zakazivanje i obavljanje ginekoloških pregleda žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima u Službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja ZC Vranje, kako bi se eliminisao svaki vid diskriminacije i poboljšao položaj ove ranjive kategorije žena u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

U okviru primene memoranduma, Odbor za ljudska prava  Vranje obavljaće komunikaciju sa ženama sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima – korisnicama SOS Telefona Vranje i ZC Vranje, u ime žena, radi lakšeg i bržeg zakazivanja preventivnih ginekoloških pregleda.

Od ukupnog broja žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskm odnosima – korisnica SOS Telefona Vranje, koje su do sada obavile ove preglede, u 60% evidentirana je zdravstvena patološka promena, što nas upućuje na povezanost povećanog rizika oboljevanja žena i kontinuiranog nasilja u kojem žive.

Tekst Memoranduma o saradnji možete pogledati ovde: